Available courses

Príprava na chemickú olympiádu kat. EF.

Príprava na chemickú olypmiádu kategórie C

Teoretické cvičenia sú zamerané na upevnenie a rozšírenie vedomostí, zručností pri chemických výpočtoch, ktoré sú potrebné pri riešení CHO.
Cvičenia prebiehajú s využitím multimédií – animácií a videí.

Praktická príprava sa realizuje formou laboratórnych cvičení, ktoré sú zamerané na rozvíjanie praktických zručností.

Multidisciplinárny projekt, ktorý vznikol vďaka podpore Slovenskej komisie UNESCO.

Tematické laboratórne cvičenia sú zamerané na zvýšenie motivácie pre vzdelávanie v oblasti chémie a na získanie zručností pri práci v chemickom laboratóriu. Kurz je doplnkom k týmto cvičeniam.

Praktická príprava sa realizuje formou laboratórnych cvičení, ktoré sú zamerané na rozvíjanie praktických zručností.

Teoretické cvičenia sú zamerané na upevnenie a rozšírenie vedomostí, zručností pri chemických výpočtoch, ktoré sú potrebné pri riešení CHO.
Cvičenia prebiehajú s využitím multimédií – animácií a videí.

Úvod do analytickej chémie, gravimetrická analýza a odmerná analýza.

Separačné metódy a inštrumentálne metódy.

Práca s textovým editorom.

Práca s tabuľkovým kalkulátorom. Softvérové aplikácie v odbornej praxi

Aplikácia na tvorbu prezentácií, vyhľadávanie a spracovanie chemických informácií.

Spracovanie chemických a ekonomických informácií v rôznych infromačných materiáloch, grafika a multimédiá, tvroba web stránok.

Slovenský jazyk a literatúra pre 1. ročník

Slovenský jazyk a literatúra pre 2. ročník

Slovenský jazyk a literatúra pre 3. ročník

Slovenský jazyk a literatúra pre 4. ročník

Cieľom programu Za čiaru je podporiť pokrytím časti nákladov ambicióznych študentov v ich motivácií vycestovať na zahraničné vzdelávacie podujatia (stáž).

This course is meant for trainees of schools participating on ERASMUS+ project in school year 2017/2018.


Kurz je venovaný účastníkom projektu ERASMUS+ s názvom "Zručnosti pre chemický priemysel" v rokoch 2017-2018. 


This course is meant for trainees of schools participating on ERASMUS+ project in school year 2016/2017.

Kurz je venovaný účastníkom projektu ERASMUS+ s názvom "Nové zručnosti pre Európsky trh práce" v rokoch 2016-2017. 

Projekt zameraný na syntézu, vlastnosti, výskyt pigmentov v lokalitách UNESCO.

This course is meant for trainees of schools participating on ERASMUS+ project.

Kurz je venovaný účastníkom projektu ERASMUS+. Slúži na disemináciu výsledkov projektu.

Kurz je venovaný účastníkom mobility v rámci projektu Leonardo da Vinci.

Kurz je zameraný na prácu s textom, tabuľkami a grafmi, databázou údajov, grafikou, pre tvorbu prezentačnej, ako aj užívateľskej dokumentácie. Na prácu s grafickým chemickým softvérom, ako aj na prácu s chemickými informáciami a na prípravu informačných materiálov.

Cieľ kurzu

Kvalita výrobkov v chemickom priemysle značne závisí od precíznosti výrobných armatúr. Tie sú nastavené na základe, nie raz veľmi zložitých inžinierskych výpočtov. Predmet poskytuje teoretické aj praktické základy o možnostiach bilancovania materiálu v chemickom priemysle. Preberané výpočty sú využiteľné i v laboratórnom prostredí.

Štandardné operačné postupy v kontrolných akreditovaných laboratóriách musia byť validované. Validáciou sa získajú parametre, charakterizujúce presnosť stanovenia, parametre výsledkov. Aby výkon analytických postupov bol správny, je potrebná neustála kontrola kvality. So zabezpečením potrebnej úrovne presnosti a správnosti výsledkov, o výpočte neistôt a iných parametrov kvality, sa zaoberá tento praktický predmet.

Metrologická prax absolventom poskytne informácie o správnom postupe pri overovaní, kontrole, resp. kalibrácií laboratórnych pomôcok, prístrojov. Pri založení laboratória alebo pri akreditácii skúšobných metód je potrebné do praxe zaviesť overené pomôcky, najmä odmerné sklo, teplomery a podobne. Akým spôsobom je možné tento cieľ dosiahnuť, práve to je náplňou predmetu. V ďalších častiach sa sústreďuje na bežnú prevádzkovú kontrolu a rôzne externé a interné testy kvality.

Skúšobný kurz.

Pedagogické dokumenty v roku 2015/2016