Úvod do analytickej chémie, gravimetrická analýza a odmerná analýza.

Separačné metódy a inštrumentálne metódy.